วันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมปันเจิง 08.30-16.30   - การประชุมสื่อสารและสร้างความเข้าใจการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบสี่ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  110  นางสาววาสนา บุญมาก