วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมปันเจิง 08.30-16.30   - อบรมพัฒนาส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม ฯ  120  นายชวพล แก้วศิริพันธ์
ห้องประชุมกู่คำ 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  15  นายกิตติศักดิ์ นวลจันทร์