วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมปันเจิง 13.00-16.30   -  - ประชุมเตรียมความพร้อมในการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 4 (ครั้งที 1/2562)  35  นางณัฐกิตติ์ วงค์น้ำโจ้