วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมปันเจิง 08.30-16.30   - ประชุมเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA online  100  นางสาวบุษยา ฟองสม
ห้องประชุมกู่คำ 08.30-16.30   - ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดเตรียมข้อมูลการย้ายข้าราชการครู สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2562  9  นางชญาดา โนตาปิง