วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมกู่คำ 08.30-16.30   - การคิดค่าคะแนนวิสัยทัศน์ย้ายผู็บริหารสถานศึกษา  7  นายกิตติศักดิ์ นวลจันทร์