วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมกู่คำ 08.30-16.30   - คิดค่าคะแนนวิทยาศาตร์ ย้ายผู้บริหาร 2562  20  นายกิตติศักดิ์ นวลจันทร์
ห้องประชุมปันเจิง -   - มาตรฐานเขตฯ (อ.นภัสวรรณ)  30  นางกรุณา ศิริฤกษ์อุดมพร