วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมกู่คำ 08.30-12.00   - ประเมินผลการคัดเลือกเพื่อย้าย 38ค(2)  7  นายกิตติศักดิ์ นวลจันทร์
ห้องประชุมทันใจ 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการนจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประนจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฝ่ายอำนวยการ)  16  นางณัฐกิตติ์ วงค์น้ำโจ้
ห้องประชุมปันเจิง 08.30-12.00   - เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานพบผู้บริหาร  60  นายมนตรี นันไชย