วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมกู่คำ 08.30-12.00   - ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 38 ค. (2) ณ วันที่ 1 ต.ค.62 เวลา 10.00 - 12.00 น.  13  นางภิญญาพัชญ์ พรหมอินทร์