วันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทันใจ 08.30-16.30   - พัฒนาระบบจากคณะทำงาน โดยใช้รูปแบบระบบสารสนเทศของโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  20  นายมนตรี นันไชย
ห้องประชุมปันเจิง 08.30-12.00   - ประชุมมาตรฐานฯ (อ.นภัสวรรณ)  30  นางกรุณา ศิริฤกษ์อุดมพร
ห้องประชุมกู่คำ 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงาน ประจำปี 2562 (ฝ่ายอำนวยการ)  16  นางณัฐกิตติ์ วงค์น้ำโจ้