วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทันใจ 08.30-16.30   - พัฒนาระบบจากคณะทำงาน โดยใช้รูปแบบระบบสารสนเทศของโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  20  นายมนตรี นันไชย
ห้องประชุมกู่คำ 08.30-16.30   - ประเมิน ผอ.ใหม่  10  นายกิตติศักดิ์ นวลจันทร์