วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทันใจ 08.30-16.30   - พัฒนาระบบจากคณะทำงาน โดยใช้รูปแบบระบบสารสนเทศของโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  20  นายมนตรี นันไชย