วันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมปันเจิง 08.30-16.30   - สอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุนพัฒนาท้องถิ่นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง  50  นางชญาดา โนตาปิง
ห้องประชุมทันใจ 08.30-12.00   - พัฒนาระบบจากคณะทำงาน โดยใช้รูปแบบระบบสารสนเทศของโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  20  นายมนตรี นันไชย
ห้องประชุมกู่คำ 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุนพัฒนาท้องถิ่น ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง  20  นางชญาดา โนตาปิง
ห้องประชุมทันใจ 13.00-16.30   - ประชุมสะท้อนผลการดำเนินการทำวิจัย  15  นางสาวพิชญา คำปัน