วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมปันเจิง 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2563 – 2565)  40  นางนิธิวดี วีเกต