วันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมปันเจิง 08.30-16.30   - ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการศึกษา (ฺBig Data) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  30  นายมนตรี นันไชย