วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทันใจ 13.00-16.30   - การประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา การเตรียมปฏิบัติภาระงานที่ได้รับมอบหมาย จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  11  นางสาวรุ่งรัตน์ มองทะเล