วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมปันเจิง 08.30-16.30   - ประชุมปฏิบัติการเพื่อเตรียมการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 และวางแผนพัฒนาการยกระดับคุณภาพผู้เรียน  100  นางสาวพิชญา คำปัน