วันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทันใจ 08.30-16.30   - ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  5  นางสาวพิชญา คำปัน