วันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทันใจ 13.00-16.30   - ประชุม ติดตามงานวิจัย  15  นางสาวพิชญา คำปัน