วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมกู่คำ 13.00-16.30   - คณะกรรมการพิจารณาจัดสรร กำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563  24  นางดาววรรณ สินธุบุญ