วันที่   4   กรกฏาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทันใจ 08.30-16.30   - ประชุมสรุปงานเขตพื้นที่  5  นางศรีจันทรัตน์ กันทะวัง