วันที่   18   กรกฏาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมกู่คำ 08.30-16.30   - ประชุมสรุปงานเขต  5  นางศรีจันทรัตน์ กันทะวัง
ห้องประชุมปันเจิง 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพระบรมราโชบายฯ  80  นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร
ห้องประชุมทันใจ 08.30-12.00   - ผอ.สพม.35 ร่วมสนทนากลุ่มเพื่อประกอบการวิจัยฯ โดยใช้โปรแกรม Zoom ในการสนทนา  10  นายมนตรี นันไชย