วันที่   8   กรกฏาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมปันเจิง 08.30-16.30   - ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพท. สพฐ.  25  นางกรุณา ศิริฤกษ์อุดมพร
ห้องประชุมทันใจ 08.30-16.30   - พิจารณาผลการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ (เปิดซอง)  7  นางศศิธร บุญชุม