วันที่   9   กรกฏาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมปันเจิง 08.30-16.30   - ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพท. สพฐ. (คณะกรรมการประเมินฯ)  30  นางสาวพิชญา คำปัน