วันที่   3   กรกฏาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทันใจ 08.30-16.30   - พิจารณาผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์  5  นางศศิธร บุญชุม