วันที่   1   กรกฏาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมกู่คำ 08.30-12.00   - รับรายงานตัวพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน (ให้คงสภาพที่นั่งไว้ปกติ...ประชุม)  15  นายกิตติศักดิ์ นวลจันทร์