วันที่   13   กรกฏาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทันใจ 08.30-12.00   - วางแผนการจัดทำคลิปนำเสนอผลงาน การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค  11  นางสาวพิชญา คำปัน
ห้องประชุมกู่คำ 08.30-12.00   - ประชุม ITA  14  นายชวพล แก้วศิริพันธ์
ห้องประชุมทันใจ 13.00-16.30   - ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนออกนิเทศ  12  นางศรีจันทรัตน์ กันทะวัง
ห้องประชุมกู่คำ 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการส่งเสริมการพัฒนาสื่อฯ  15  นางสาวอริญา วงศ์ชัย