วันที่   16   กรกฏาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมปันเจิง 08.30-12.00   - ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  6  นางสาวฐารดี วงศ์ษา
ห้องประชุมกู่คำ 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และกำหนดราคากลาง โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน  11  นางศศิธร บุญชุม
ห้องประชุมทันใจ 08.30-16.30   - การประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินการและ จัดทำกรอบโครงสร้างข้อสอบมาตรฐานและคู่มือการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษาพื้นที่การศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน  15  นางสาวพิชญา คำปัน