วันที่   17   กรกฏาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมกู่คำ 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  20  นางศศิธร บุญชุม
ห้องประชุมทันใจ 08.30-16.30   - ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินการและจัดทำกรอบโครงสร้างข้อสอบมาตรฐานและคู่มือการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษาพื้นที่การศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน  15  นางสาวพิชญา คำปัน