วันที่   29   กรกฏาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทันใจ 08.30-12.00   - พิจารณาของตัวอย่างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  7  นางพัชรินทร์ แต้มคม