วันที่   11   กรกฏาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมปันเจิง 08.30-16.30   - ประชุมหลักสูตรเพื่อการมีงานทำ  100  นางรุ่งทิวา ธีระตระกูล
ห้องประชุมทันใจ 08.30-16.30   - สรุปงานเขตพื้นที่  5  นางศรีจันทรัตน์ กันทะวัง