วันที่   12   กรกฏาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมปันเจิง 08.30-16.30   - ประชุมเขิงปฏิบัติการหลักสูตรเพื่อการงานทำ  100  นางรุ่งทิวา ธีระตระกูล