วันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทันใจ 08.30-16.30   - ติดตามงบลงทุน 2562  10  นางอมรพรรณ อินทร์ต๊ะสืบ
ห้องประชุมกู่คำ 08.30-12.00   - คณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ วันที่ 1 เม.ย.2562  12  นางภิญญาพัชญ์ พรหมอินทร์