วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมกู่คำ 08.30-12.00   - ประชุมติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  20  นางดาววรรณ สินธุบุญ