วันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมกู่คำ 13.00-16.30   - คณะกรรมการเลื่อนเงินเดือน 1 เมษายน 2562  12  นายณัฐวัชร อุ่ยเจริญ