วันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทันใจ 08.30-12.00   - ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินงาน Green School Camp : ค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียวที่ยั่งยืน  10  นายลัญจกร ผลวัฒนะ