วันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ.2562
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมกู่คำ 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการติดตาม ฯ(ศธจ.)  20  นางกรุณา ศิริฤกษ์อุดมพร